Vítejte na stránkách JSDH a SDH Slavkov


---Založeno 1908--- ---Číslo jednotky: 722142--- ---Kategorie jednotky: JPO V--

Stanovy SDH Slavkov

Vnitřní stanovy

Sboru dobrovolných hasičů Slavkov

 

I. Úvodní ustanovení

 

1.      Sbor je součástí organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

2.      Oficiální název Sboru: Sbor dobrovolných hasičů Slavkov

3.      Sídlo Sboru: Slavkov 114, PSČ 687 64 Slavkov, okres Uh. Hradiště

 

II. Základní cíle Sboru

 

1.      Spolupráce s jinými sbory, institucemi, úřady, složkami integrovaného záchranného systému (IZS) a dalšími podobnými organizacemi.

2.      Šíření hasičské osvěty, ediční a publikační činnost v preventivně výchovné oblasti požární ochrany a dokumentace historie požární ochrany a hasičstva.

3.      Získávání a výchova mládeže k činnosti v hasičském hnutí.

 

III. Vznik členství ve Sboru

 

1.      Řádným členem Sboru se může stát fyzická osoba starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli Sboru a které se zaváží plnit uvedené povinnosti člena Sboru. O přijetí nového člena rozhoduje Rada Sboru.

2.      Členství ve Sboru vzniká na základě schválení písemné přihlášky a zaplacení vstupního a členského příspěvku.

 

IV. Zánik členství ve Sboru

 

1.      Vystoupením – povinnost písemného oznámení vystoupení Radě Sboru .

2.      Vyloučením - většinovým výrokem Rady Sboru , zejména pro neplnění uložených povinností a úkolů, hrubé porušení stanov, poškození dobrého jména Sboru , či nízkou účastí na schůzích a činnosti Sboru .

3.      Nezaplacením členského příspěvku ve výši 100 Kč – každým rokem do 15. 1. Za příslušný rok.

4.      Úmrtím.

5.      Zánikem Sboru .

 

V. Práva členů Sboru

 

1.      Předkládat návrhy, podněty a připomínky. O návrhu rozhoduje Rada Sboru .

2.      Požadovat vysvětlení od Rady Sboru .

3.      Být volen, volit Radu Sboru a hlasovat.

4.      Být informován o všech rozhodnutí Rady Sboru

5.      Účastnit se akcí pořádaných Sborem

6.      Používat při činnosti ve Sboru materiálních prostředků Sboru .

 

 

VI. Povinnosti členů Sboru

 

1.      Řídit se stanovami Sboru .

2.      Chránit dobré jméno Sboru .

3.      Zaplatit vstupní a členský příspěvek ve výši stanovené valnou hromadou Sboru .

4.      Plnit úkoly uložené Radou Sboru .

5.      Chránit majetek Sboru .

6.      Účastnit se smluvených schůzí Sboru , nebo omluvit svoji neúčast na nich.

7.      Při ukončení členství ve Sboru vrátit veškeré doklady a materiální prostředky Sboru .

 

VII. Orgány Sboru

 

1.      Orgány Sboru jsou:

a) Valná hromada Sboru

b) Rada Sboru

c) Kontrolní a revizní komise (dále jen „KRK“)

 

ad a) Valná hromada Sboru

Nejvyšším orgánem Sboru je valná hromada, která je tvořena všemi členy Sboru . Valná

hromada volí přímo starostu a pokladníka. Zároveň volí kontrolní a revizní komisi.  

 

·         je nejvyšším orgánem Sboru

·         jednání valné hromady svolává a řídí starosta – dle potřeby

·         valná hromada schvaluje výroční zprávu starosty, pokladníka a KRK (musí být předloženy do 31.1. následujícího roku)

·         starosta je povinen valnou hromadu svolat, požádá-li o to písemnou formou nejméně 1/3 členů, a to do 30 dnů od doručení žádosti předsedovi.

·         působnost: volí každý druhý rok starostu, pokladníka a členy KRK

·         schvaluje většinovým hlasováním zprávu předsedy a zprávu pokladníka o hospodaření

·         tajemník je povinen z každého jednání VH vyhotovit zápis, jehož součástí jsou přijatá usnesení a výsledky voleb

·         zápis z jednání VH podepisuje starosta (v jeho nepřítomnosti místostarosta) a minimálně 2 ověřovatelé zápisu a zapisovatel   

·         k platnému usnesení VH, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Sboru

 

 

ad b) Rada Sboru

Výkonným orgánem Sboru je Rada Sboru tvořená starostou, místostarostou, tajemníkem, členy rady a pokladníkem.

 

Starosta sboru:

·         jmenuje a odvolává místostarostu, tajemníka a členy rady sboru

·         zastupuje sbor navenek

·         řídí činnost Rady Sboru a Jednání Valné hromady Sboru

·         jedenkrát ročně předkládá všem členům Sboru výroční zprávu

·         zajišťuje organizaci Sboru

·         stará se o propagaci Sboru

·         a další technické a organizační záležitosti dle dohody s ostatními členy Rady

·         je volen na 2 leté funkční období

 

Místostarosta sboru

·         zastupuje předsedu v případech, když z jakéhokoliv důvodu nemůže vykonávat svojí funkci.

 

Tajemník sboru:

·         zastupuje Sbor při jednáních s ostatními organizacemi, se státními orgány, bankami a dalšími společnostmi, firmami a ve styku s občanskou veřejností.

·         vede veškerou dokumentaci sboru – usnesení ze schůzí, členskou databázi a další

 

Pokladník sboru:

·         jmenuje a odvolává si svého zástupce

·         jedenkrát ročně podává všem členům Sboru výroční zprávu

·         zajišťuje řádný chod sboru ve finanční a hospodářské oblasti,

·         je plně zodpovědný za svěřené prostředky a řádné vedení evidence

 

 

ad c) Kontrolní a revizní komise

 

·         je volena valnou hromadou, a to nejméně v počtu tří členů

·         členové KRK si ze svých řad volí předsedu

·         kontroluje hospodaření a činnost Sboru  

·         členové kontrolní a revizní komise nesmějí být členy Rady sboru

·         rozhoduje ve sporech mezi členy a orgány Sboru; rozhodnutí musí být učiněno nejpozději do 60 dnů od písemného podání

 

 

 

 

VIII. Majetek, hospodaření, kontrola

 

Rozhodnutí o nakládání s finančními prostředky přísluší Valné hromadě Sboru. O příjmu či výdeji finančních prostředků Sboru rozhoduje vždy valná hromada svým usnesením.

 

Starosta sboru má každoročně k dispozici Fond starosty ke krytí urgentních potřeb sboru ve výši 5 000 Kč/rok. Čerpání těchto prostředků musí Valné hromadě Sboru vždy zdůvodnit a ve spolupráci s pokladníkem, jenž tyto prostředky spravuje, vždy předložit řádné vyúčtování na základě platných účetních dokladů.

 

Prostředky k hrazení nákladů na svoji činnost získává Sbor zejména členskými příspěvky, sponzorskými dary, dotacemi a výnosy z vlastní činnosti a majetku.

 

Zařízení, věci, součástky, literatura a finance, které byly Sboru věnovány, nebo které Sboru zakoupilo či získalo vlastní činností, jsou majetkem Sboru.

 

Majetek Sboru může být zakoupen, prodán nebo darován pouze rozhodne-li tak Valná Hromada.

 

Ve výjimečných případech může starosta rozhodnout také o nákupu věcí, pokud je

jejich nákup nutný, či výhodný pro provoz a fungování Sboru . Toto musí Valné hromadě oznámit a zdůvodnit na nejbližší schůzi.

 

Pokladník zodpovídá za vedení účetnictví, spravuje jmění, provádí účetní uzávěrku a podává Radě Sboru a valné hromadě pokladní zprávu. Výši a termín placení členských příspěvků oznamuje po schválení valnou hromadou Sboru v předstihu minimálně 3 měsíců a provádí jejich vybrání.

 

 

IX. Zánik Sboru

 

Sboru zaniká dobrovolným, jednohlasným výrokem Valné hromady , která též zajišťuje vyrovnání všech finančních a právních závazků a rozhoduje o majetku. Finanční prostředky budou po vyrovnání všech závazků darovány Obci Slavkov, IČ 00291315, se sídlem Slavkov 114, PSČ 687 64 – na zajištění požární ochrany obce.

 

X. Výklad stanov

 

Výkladem Stanov se pověřuje Kontrolní a revizní komise. Písemné návrhy na změny stanov shromažďuje Rada Sboru . Valná hromada rozhoduje o změně či doplnění stanov.

 

Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení velnou hromadou.

 

Vyhotovil: Petr Vladovič

02.06.2010 21:48:53
sdhslavkov
20190406_114602.jpg
Vítejte na stránkách JSDH a SDH Slavkov
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one